Pavel Kraskovsky, Ilya Lyubushkin and Yegor Korshkov visit sledge-hockey players

Partners and sponsors