Comittees

DISCIPLINARY COMMITTEE OF FHR
Head: Katkov Vladimir Yurievich
Alexandrov Stanislav V.
Zaitsev Yuri Vladimirovich
Kiknadze Alexander Vasilyevich
Morozov Alexey Alekseevich
Papkov Alexey Sergeevich
Peskov Anatoly Nikolayevich
Saraeva Lyudmila Anatolievna
Tuzik Igor Nikolaevich
Tsygankov Eduard Mikhailovich

Secretary of the Disciplinary Committee FHR -
Rozhkov Vsevolod Vsevolodovich,
Tel. 8 (926) 530-39-74,
E-mail dk@fhr.ru, v.rozhkov@fhr.ru
APPEALING COMMITTEE FHR
Head: Blazheev Viktor Vladimirovich
Alexeyev Sergey Victorovich
Gorelova Inna
Peshin Nikolay Leonidovich
Shevchenko Olga Alexandrovna

The secretary of the FHR Appeals Committee -
Rozhkov Vsevolod Vsevolodovich.
Phone - 8 (926) 530-39-74.
E-mail: ak@fhr.ru, v.rozhkov@fhr.ru
Expert Group under the President of the Russian Federation
Head: Mayorov Boris

Partners and sponsors