Board of trustees

Nurgaliyev Rashid
Dmitriyev Vladimir
Chemezov Sergei
Sienko Oleg
Bokaryov Andrei
Evtukhov Viktor
Timchenko Gennady

Partners and sponsors